Doprava

DODACIE PODMIENKY

1.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

1.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

1.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

2.1. Cena tovaru je uvedené v mailovej komunikácií medzi kupujúcim a predávajúcim. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho uvedenom v mailovej komunikácií medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.3. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky. Kupujúci si môže tovar prebrať osobne alebo mu tovar bude zaslaný kuriérskou spoločnosťou na adresu ktorá bola vyplnená pri objednávke.

2.4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

PREBRANIE TOVARU

3.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

3.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

3.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

3.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.